(၂၆.၁၀.၂၀၁၆) နှင့် (၂၇.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် UMFCCI မင်္ဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် MACCS စနစ်စတင် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Private User များသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး (MACCS) ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက်အလက်များ

10/11/2016
(၂၆.၁၀.၂၀၁၆) နှင့် (၂၇.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် UMFCCI မင်္ဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် MACCS စနစ်စတင် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Private User များသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး (MACCS) ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ ့နိုင်ပါသည်။ http://www.maccs.gov.mm/NotificationRead.aspx?myname=40