• မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈။ )
  • ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄။) (၂၀.၁.၂၀၁၆)
  • အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။) (၁၈.၁.၂၀၁၆)
  • ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၉/၂၀၁၅) (၁၆.၃.၂၀၁၅)
  • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၅) (၂.၂.၂၀၁၅)
  • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ (၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။) (၁၁.၇.၂၀၁၃)
  • ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၀။) (၂၄.၉.၂၀၁၉)
  • အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၉။) (၂၄.၉.၂၀၁၉)
  • ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈။) (၂.၉.၂၀၂၀)
  • ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် (၆/၂၀၂၂)